Obchodné podmienky

I.               ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou Ing. Ľubor Budaj TAKETEX (ďalej TAKETEX). Sú k dispozícií v sídle dodávateľa na kontaktnej adrese a internetovej adrese www.design-elbe.sk Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový odberateľ je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce. Ceny zverejnené na www.design-elbe.sk sú platné len pre objednávky cez e-shop.

II.             PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme TAKETEX môžu uskutočňovať všetky fyzické osoby , alebo podnikateľské subjekty.

III.           KONTAKTNÁ ADRESA

Ing. Ľubor Budaj TAKETEX, J. Janošku 13, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Prevádzka:  ELBE hockey, s.r.o., Vrlíkova 1181/8, 031 01 Liptovský Mikuláš

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

IV.           OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže u dodávateľa objednať tovar osobne, telefonicky, písomnou formou , elektronicky prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom e-shopu.  Každá objednávka musí obsahovať: meno odberateľa, kontaktnú osobu, telefónne, faxové číslo , email, bankové spojenie / v prípade firmy IČO, DIČ, IČ DPH /, presný popis tovaru a počet kusov. Je vhodné uviesť spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, dodávateľ neručí. Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky kurzov NBS .

 • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:  Po odoslaní objednávky príde zákazníkovi potvrdzujúci mail o jej prijatí.
 • ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY:  Objednávka staršia ako 5 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.
 • REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné u dodávateľa zarezervovať. Maximálna doba rezervácie je 3 dni.

V.             DOKLADY

 1. PREDDAVKOVÁ FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa e-mailom zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich dodávateľ nie je schopný splniť do 5 pracovných dni, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom.
 2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy prepravnou službou), zaslané poštou ako listová zásielka , alebo ich dostane zákazník pri osobnom prevzatí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku dodávateľa a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.
 3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť odberateľovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má odberateľ neuhradené záväzky voči dodávateľovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú , alebo úplnú úhradu pohľadávky dodávateľa.

VI.           PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby sa uskutočňujú vopred . Dátumom úhrady / platby faktúry, predfaktúry/ sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet dodávateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet dodávateľa, alebo osobne platbou v hotovosti na adrese prevádzky firmy. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy TAKETEX.

VII.         DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne na prevádzke vo firme TAKETEX a môže byť expedovaný prepravnou službou. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácii hradí zákazník. Dodávateľ zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII.       ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku u dodávateľa, musí tak učiniť písomne, a to e-mailom, alebo telefonicky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na penále vo výške manipulačných a distribučných nákladov ak zrušenie nastane 1 deň po záväznom objednaní a tovar bol zákazníkovi odoslaný. Vrátenie peňazí sa realizuje vrátením sumy na účet, z ktorého bola platba realizovaná, poštovou poukážkou na adresu odberateľa. Suma bude znížená o poštovné.

IX.           MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. Tovar musí byt riadne zabalený v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou a nesmie byt požitý.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. dresy,štulpne…)
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj novín, časopisov a periodickej tlače
lotérie a iné podobné hry

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. 

X.             ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky výrobcu a sú uvedené v reklamačných podmienkach dodávateľa.

XI.           POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

Spotrebiteľ má možnosť podľa zákona č. 102/2014 Z.z. podľa všeobecného predpisu § 622 623 OZ.:

 • 622 OZ

1)  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2)  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3)  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • 623 OZ

1)  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2)  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

XII.         ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH:

       VIII.         DODÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar
 • dopraviť tovar kupujúcemu do 30 dní od vytvorenia objednávky, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota
 • tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase
 • ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informuje o tom kupujúceho
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním kuriérskej služby alebo pošty.

XIII.       ODBERATEĽ SA ZAVÄZUJE

– prevziať objednaný tovar – zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

XIV.        SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Za súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa sa rozumie uskutočnenie objednávky

XV.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu odberateľa.

XVI.        OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma Ing. Ľubor Budaj TAKETEX (ďalej len Firma) kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu https://www.design-elbe.sk/.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov Z.z. 18/2018 Firma spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúva tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.

Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky -email, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame.

Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

—————————————————————————————————–
Ing. Ľubor Budaj TAKETEX

J. Janošku 13

031 01, Liptovský Mikuláš

IČO:         34286578

DIČ:         1020475643

IČ DPH:   SK1020475643

 

Živnostenský register OU ŽO Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-2744

 

Bankové spojenie:          

UniCredit Bank, pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu:    IBAN: SK05 1111 0000 0067 1746 0028

Prevádzka:                                                                                                                                                              
ELBE hockey s.r.o.

Vrlíkova 8

031 01, Liptovský Mikuláš

Mobil:    +421 903 805 349
E-mail.: info@design-elbe.sk